Bạn là thành viên nhưng chưa đăng nhập?
Bạn chưa phải là thành viên?
Hãy đăng kí thành viên ngay bây giờ để thấy hết tính năng của diễn đàn và có thể thấy các link liên kết download trong diễn đàn.
Mình đảm bảo mọi thừ đều miễn phí!!!

Hoan Hô!!! :haha:


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Hi Mini Map 1.0 on Wed Sep 05, 2012 9:12 pm

bobo12555

avatar

Cấp 1
Cấp 1
Ch?c nang: T?o 1 map nho nh? phía bên trái màn hình
(nhu th? này): LaughingVà dây là code, xem xong nh? thanks nhá!

Code:

#===============================================================
# ? [VX] ? MiniMap ? ?
# * Plug N Play Minimap (Don't need image~) *
#--------------------------------------------------------------
# ? by Woratana [woratana@hotmail.com]
# ? Thaiware RPG Maker Community
# ? Released on: 09/06/2008
# ? Version: 1.0 Beta
#--------------------------------------------------------------
# ? Credit: KGC for XP MiniMap Script,
# this script can't be done without his MiniMap.
#--------------------------------------------------------------

module MiniMap
  #===========================================================================
  # [START] MINIMAP SCRIPT SETUP PART
  #---------------------------------------------------------------------------
  SWITCH_NO_MINIMAP = 10 # Turn ON this switch to NOT SHOW minimap
   
  MAP_RECT = [410, 20, 100, 100] # Minimap size and position
  # [X, Y, Width, Height]
  # You can change it in game, by call script:
  # $game_system.minimap = [X, Y, Width, Height]

  MAP_Z = 0 # Minimap's Z-coordinate
  # Increase this number if there is problem that minimap show below some objects.

  GRID_SIZE = 5 # Minimap's grid size. Recommend to use more than 3.
 
  MINIMAP_BORDER_COLOR = Color.new(0, 0, 255, 160) # Minimap's border color
  # Color.new(Red, Green, Blue, Opacity)
  MINIMAP_BORDER_SIZE = 2 # Minimap's border size
 
  FOREGROUND_COLOR = Color.new(224, 224, 255, 160) # Passable tile color
  BACKGROUND_COLOR = Color.new(0, 0, 0, 160) # Unpassable tile color

  USE_OUTLINE_PLAYER = true # Draw outline around player in minimap?
  PLAYER_OUTLINE_COLOR = Color.new(0, 0, 0, 192) # Player Outline color
  USE_OUTLINE_EVENT = true # Draw outline around events in minimap?
  EVENT_OUTLINE_COLOR = Color.new(255, 255, 255, 192) # Player Outline color
 
  PLAYER_COLOR = Color.new(255, 0, 0, 192) # Player color
  #---------------------------------------------------------------------------

  OBJECT_COLOR = {} # Don't change or delete this line!
  #===============================================================
  # * SETUP EVENT KEYWORD & COLOR
  #---------------------------------------------------------------
  # ** Template:
  # OBJECT_COLOR['keyword'] = Color.new(Red, Green, Blue, Opacity)
  #-------------------------------------------------------------
  # * 'keyword': Word you want to put in event's comment to show this color
  # ** Note: 'keyword' is CASE SENSITIVE!
  # * Color.new(...): Color you want
  # You can put between 0 - 255 in each argument (Red, Green, Blue, Opacity)
  #-------------------------------------------------------------
  OBJECT_COLOR['npc'] = Color.new(30,144,255,160)
  OBJECT_COLOR['treasure'] = Color.new(0,255,255,160)
  OBJECT_COLOR['enemy'] = Color.new(139,35,35,160)
  OBJECT_COLOR['merchant'] = Color.new(255,255,0,160)
 
  #===========================================================================
  # * [OPTIONAL] TAGS:
  #---------------------------------------------------------------------------
  # Change keyword for disable minimap & keyword for show event on minimap~
  #-----------------------------------------------------------------------
  TAG_NO_MINIMAP = '[NOMAP]'
  TAG_EVENT = 'MMEV'
  #---------------------------------------------------------------------------

  #---------------------------------------------------------------------------
  # [END] MINIMAP SCRIPT SETUP PART
  #===========================================================================
 
  def self.refresh
    if $scene.is_a?(Scene_Map)
      $scene.spriteset.minimap.refresh
    end
  end
 
  def self.update_object
    if $scene.is_a?(Scene_Map)
      $scene.spriteset.minimap.update_object_list
    end
  end
end

#==============================================================================
# ¦ RPG::MapInfo
#==============================================================================
class RPG::MapInfo
  def name
    return @name.gsub(/\[.*\]/) { }
  end

  def original_name
    return @name
  end

  def show_minimap?
    return !@name.include?(MiniMap::TAG_NO_MINIMAP)
  end
end
#==============================================================================
# ¦ Game_System
#==============================================================================
class Game_System
  attr_accessor :minimap
  alias wora_minimap_gamsys_ini initialize
 
  def initialize
    wora_minimap_gamsys_ini
    @minimap = MiniMap::MAP_RECT
  end
 
  def show_minimap
    return !$game_switches[MiniMap::SWITCH_NO_MINIMAP]
  end
end
#==============================================================================
# ¦ Game_Map
#==============================================================================
class Game_Map
  alias wora_minimap_gammap_setup setup
  def setup(map_id)
    wora_minimap_gammap_setup(map_id)
    @db_info = load_data('Data/MapInfos.rvdata') if @db_info.nil?
    @map_info = @db_info[map_id]
  end
 
  def show_minimap?
    return @map_info.show_minimap?
  end
end
#==============================================================================
# ¦ Game_Event
#==============================================================================
class Game_Event < Game_Character
  def mm_comment?(comment, return_comment = false )
    if !@list.nil?
      for i in [You must be registered and logged in to see this link.] - 1
        next if @list[i].code != 108
        if @list[i].parameters[0].include?(comment)
          return @list[i].parameters[0] if return_comment
          return true
        end
      end
    end
    return '' if return_comment
    return false
  end
end
#==============================================================================
# ¦ Game_MiniMap
#------------------------------------------------------------------------------
class Game_MiniMap
  def initialize(tilemap)
    @tilemap = tilemap
    refresh
  end

  def dispose
    @border.bitmap.dispose
    @border.dispose
    @map_sprite.bitmap.dispose
    @map_sprite.dispose
    @object_sprite.bitmap.dispose
    @object_sprite.dispose
    @position_sprite.bitmap.dispose
    @position_sprite.dispose
  end

  def visible
    return @map_sprite.visible
  end

  def visible=(value)
    @map_sprite.visible = value
    @object_sprite.visible = value
    @position_sprite.visible = value
    @border.visible = value
  end

  def refresh
    @mmr = $game_system.minimap
    map_rect = Rect.new(@mmr[0], @mmr[1], @mmr[2], @mmr[3])
    grid_size = [MiniMap::GRID_SIZE, 1].max

    @x = 0
    @y = 0
    @size = [map_rect.width / grid_size, map_rect.height / grid_size]

    @border = Sprite.new
    @border.x = map_rect.x - MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE
    @border.y = map_rect.y - MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE
    b_width = map_rect.width + (MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE * 2)
    b_height = map_rect.height + (MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE * 2)
    @border.bitmap = Bitmap.new(b_width, b_height)
    @border.bitmap.fill_rect(@border.bitmap.rect, MiniMap::MINIMAP_BORDER_COLOR)
    @border.bitmap.clear_rect(MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE, MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE,
    @border.bitmap.width - (MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE * 2),
    @border.bitmap.height - (MiniMap::MINIMAP_BORDER_SIZE * 2))
   
    @map_sprite = Sprite.new
    @map_sprite.x = map_rect.x
    @map_sprite.y = map_rect.y
    @map_sprite.z = MiniMap::MAP_Z
    bitmap_width = $game_map.width * grid_size + map_rect.width
    bitmap_height = $game_map.height * grid_size + map_rect.height
    @map_sprite.bitmap = Bitmap.new(bitmap_width, bitmap_height)
    @map_sprite.src_rect = map_rect

    @object_sprite = Sprite.new
    @object_sprite.x = map_rect.x
    @object_sprite.y = map_rect.y
    @object_sprite.z = MiniMap::MAP_Z + 1
    @object_sprite.bitmap = Bitmap.new(bitmap_width, bitmap_height)
    @object_sprite.src_rect = map_rect

    @position_sprite = Sprite_Base.new
    @position_sprite.x = map_rect.x + @size[0] / 2 * grid_size
    @position_sprite.y = map_rect.y + @size[1] / 2 * grid_size
    @position_sprite.z = MiniMap::MAP_Z + 2
   
    bitmap = Bitmap.new(grid_size, grid_size)
    # Player's Outline
    if MiniMap::USE_OUTLINE_PLAYER and MiniMap::GRID_SIZE >= 3
      bitmap.fill_rect(bitmap.rect, MiniMap::PLAYER_OUTLINE_COLOR)
      brect = Rect.new(bitmap.rect.x + 1, bitmap.rect.y + 1, bitmap.rect.width - 2,
        bitmap.rect.height - 2)
      bitmap.clear_rect(brect)
    else
      brect = bitmap.rect
    end
   
    bitmap.fill_rect(brect, MiniMap::PLAYER_COLOR)
    @position_sprite.bitmap = bitmap

    draw_map
    update_object_list
    draw_object
    update_position
  end

  def draw_map
    bitmap = @map_sprite.bitmap
    bitmap.fill_rect(bitmap.rect, MiniMap::BACKGROUND_COLOR)
    map_rect = Rect.new(@mmr[0], @mmr[1], @mmr[2], @mmr[3])
    grid_size = [MiniMap::GRID_SIZE, 1].max
   
    $game_map.width.times do |i|
      $game_map.height.times do |j|
        if !$game_map.passable?(i, j)
          next
        end
        rect = Rect.new(map_rect.width / 2 + grid_size * i,
          map_rect.height / 2 + grid_size * j,
          grid_size, grid_size)
        if grid_size >= 3
          if !$game_map.passable?(i, j)
            rect.height -= 1
            rect.x += 1
            rect.width -= 1
            rect.width -= 1
            rect.y += 1
            rect.height -= 1
          end
        end
        bitmap.fill_rect(rect, MiniMap::FOREGROUND_COLOR)
      end
    end
  end

  def update_object_list
    @object_list = {}
    $game_map.events.values.each do |e|
      comment = e.mm_comment?(MiniMap::TAG_EVENT, true)
      if comment != ''
        type = comment.gsub(/#{MiniMap::TAG_EVENT}/){}.gsub(/\s+/){}
        @object_list[type] = [] if @object_list[type].nil?
        @object_list[type] << e
      end
    end
  end

  def draw_object
    bitmap = @object_sprite.bitmap
    bitmap.clear
    map_rect = Rect.new(@mmr[0], @mmr[1], @mmr[2], @mmr[3])
    grid_size = [MiniMap::GRID_SIZE, 1].max
    rect = Rect.new(0, 0, grid_size, grid_size)
    mw = map_rect.width / 2
    mh = map_rect.height / 2

    @object_list.each do |key, events|
      color = MiniMap::OBJECT_COLOR[key]
      next if events.nil? or color.nil?
      events.each do |obj|
        if !obj.character_name.empty?
          rect.x = mw + obj.real_x * grid_size / 256
          rect.y = mh + obj.real_y * grid_size / 256
          # Event's Outline
          if MiniMap::USE_OUTLINE_EVENT and MiniMap::GRID_SIZE >= 3
            bitmap.fill_rect(rect, MiniMap::EVENT_OUTLINE_COLOR)
            brect = Rect.new(rect.x + 1, rect.y + 1, rect.width - 2,
            rect.height - 2)
            bitmap.clear_rect(brect)
          else
            brect = bitmap.rect
          end
          bitmap.fill_rect(brect, color)
        end
      end
    end
  end

  def update
    if @mmr != $game_system.minimap
      dispose
      refresh
    end
    draw_object
    update_position
    if @map_sprite.visible
      @map_sprite.update
      @object_sprite.update
      @position_sprite.update
    end
  end

  def update_position
    map_rect = Rect.new(@mmr[0], @mmr[1], @mmr[2], @mmr[3])
    grid_size = [MiniMap::GRID_SIZE, 1].max
    sx = $game_player.real_x * grid_size / 256
    sy = $game_player.real_y * grid_size / 256
    @map_sprite.src_rect.x = sx
    @map_sprite.src_rect.y = sy
    @object_sprite.src_rect.x = sx
    @object_sprite.src_rect.y = sy
  end
end
#==============================================================================
# ¦ Spriteset_Map
#------------------------------------------------------------------------------
class Spriteset_Map
  attr_reader :minimap
  alias wora_minimap_sprsetmap_ini initialize
  alias wora_minimap_sprsetmap_dis dispose
  alias wora_minimap_sprsetmap_upd update
 
  def initialize
    wora_minimap_sprsetmap_ini
    if $game_map.show_minimap?
      @minimap = Game_MiniMap.new(@tilemap)
      $game_system.show_minimap = true if $game_system.show_minimap.nil?
      @minimap.visible = $game_system.show_minimap
    end
  end
 
  def dispose
    @minimap.dispose if !@minimap.nil?
    wora_minimap_sprsetmap_dis
  end

  def update
    if !@minimap.nil?
      if $game_system.show_minimap
        @minimap.visible = true
        @minimap.update
      else
        @minimap.visible = false
      end
    end
    wora_minimap_sprsetmap_upd
  end
end
#==============================================================================
# ¦ Scene_Map
#------------------------------------------------------------------------------
class Scene_Map < Scene_Base
  attr_reader :spriteset
end
Smile

Xem lý lịch thành viên

2Hi Re: Mini Map 1.0 on Mon May 06, 2013 9:45 pm

YeuRPG

avatar

Cấp 1
Cấp 1
Làm sao sài ?

Xem lý lịch thành viên http://Taotrochoi.com

3Hi Re: Mini Map 1.0 on Sun Jun 09, 2013 10:42 pm

Hay đó. Tiếp tục post nha bạn Hoan Hô

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com