Bạn là thành viên nhưng chưa đăng nhập?
Bạn chưa phải là thành viên?
Hãy đăng kí thành viên ngay bây giờ để thấy hết tính năng của diễn đàn và có thể thấy các link liên kết download trong diễn đàn.
Mình đảm bảo mọi thừ đều miễn phí!!!

Hoan Hô!!! :haha:


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Hướng Dẫn làm 1 game HarvestMoon từ A > Z bẳng RPG maker VX
(nguồn gamevn)
Bạn là 1 fan của game HM ? Vậy bạn có bao giờ nghĩ đến việc tự tạo cho mình 1 game y như phong cách của bạn chưa ? Tôi thì có , tôi mang ý định đó suốt 4 năm nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được ? Tôi tự hỏi tại sao

Vâng, nếu tôi biết thì tôi đã ko tự hỏi ,nếu tôi tự hỏi thì có nghĩa là tôi ko biết, nhưng tôi mong khi tôi viết bài này , có một ai đó sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời ,và hoàn thành ý định đó hộ tôi

Các bạn có thể chẳng biết làm game thế nào cả ? các bạn chẳng biết gì về code hay graphic PTS gì cả, nhưng đừng lo, cái cần nhất mà game maker cần là ý tường , bản thân tôi lại thiếu cái đó .(có thể đây là 1 lý do mà tôi ko thể hoàn thành project này đc )

Tổng hợp những hệ thống của 1 game HM cần có
Chúng ta bắt đầu thống kê nhé :
1. Thời gian
2. TV
3. Tình cảm với các cô gái (chàng trai)
4. Chăn nuôi
5. Trồng trọt
6. Thời tiết
7. Nấu nướng

Còn gì nữa không nhỉ ? Tôi nghĩ cũng tạm đủ rồi, tôi sẽ hướng dẫn các cậu làm tất cả 7 chức năng này, 7 chức năng này là nền móng buộc phải có của 1 game HM nếu các bạn tạo đc 7 hệ thống này, việc tạo 1 game HM chỉ còn là vấn đề thời gian ……

Thời gian

Cái bạn cần ở đây là script , script là 1 đoạn code 1 ,loại ngôn ngữ dành riêng cho RPG maker dùng để mở rộng hay tạo 1 số hệ thống cho game
Bây giờ tôi cần script thời gian ở đây tôi cùng đọan code này :
Copy đoạn code này
Code:
#==============================================================================
# ● Script Function Calls
#------------------------------------------------------------------------------
# ● $kts.stop - Stops time (can be used for cutscenes)
# ● $kts.go - Resumes time (don't forget to use this!)
# ● $kts.sec(n) - progresses time forward (n) seconds
# ● $kts.min(n) - progresses time forward (n) minutes
# ● $kts.hours(n) - progresses time forward (n) hours
# ● $kts.days(n) - progresses time forward (n) days
# ● $kts.jump_to_hour(n) - progresses time forward TO the specified hour.
#==============================================================================
# ● Game Database Setup
#------------------------------------------------------------------------------
# This script, by defult, uses the following game variables and switches:
# Database Variables:
# [1] The Current Time [4] The Current Hour
# [2] The Current Second [5] The Current Day
# [3] The Current Minute [6] Name of the Current Day
# Database Switches
# [1] ON during night hours (2200-0400)(10pm-4am)
# [2] ON during dawn hours (0500-0800)( 5am-8am)
# [3] ON during daytime hours (0900-1800)( 9am-6pm)
# [4] ON during sunset hours (1900-2100)( 7pm-9pm)
#==============================================================================

#==============================================================================
# Stores variables and user defined settings for the time system.
#==============================================================================
module KTS
  #-----------------------------------------------------------------------
  # User Definable Clock Settings
  #-----------------------------------------------------------------------
  # Sets the speed multiplier of the clock. 1 is real time. A higher
  # value will give you a faster clock. Default is 100.
  SPEED = 60
  #AMPM (True: 12-hour clock, False: 24-hour clock)
  AMPM = true
  # Sets the time at the start of your game.
  START_HOUR = 9
  START_DAY = 1
  #-----------------------------------------------------------------------
  # If you want custom day names, edit away!
  #-----------------------------------------------------------------------
  DAY_NAMES = ["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"]
  #-----------------------------------------------------------------------
  # Settings for Time Periods
  #-----------------------------------------------------------------------
  T1 = [ 0,5 ] # Night # Sets time periods for tinting effects
  T2 = [ 6,8 ] # Dawn # [Start Hour, End Hour] for time period
  T3 = [ 9,18] # Day # Use 24-hour values for time periods
  T4 = [19,21] # Sunset
  T5 = [22,24] # Night # <- Ex: Night is between 23:00 and 24:00
  #-----------------------------------------------------------------------
  # Settings for Output to Game Variables option.
  #-----------------------------------------------------------------------
  # Set this to true to output the current time to game variables.
  DATABASE_OUTPUT = true
  # Game Variable to be used for time output.
  TIME = 101 #(Time in string format. Ex: "2:48 AM" or "02:48")
  SECONDS = 102
  MINUTES = 103
  HOURS = 104
  DAYS = 105
  DAYNAME = 106
  # Game Switches to be used for time output.
  NIGHT = 17 # This switch is on during night hours (2200-0400)(10pm-4am)
  DAWN = 18 # This switch is on during dawn hours (0500-0800)( 5am-8am)
  DAY = 19 # This switch is on during daytime hours (0900-1800)( 9am-6pm)
  SUNSET = 20 # This switch is on during sunset hours (1900-2100)( 7pm-9pm)
  #-----------------------------------------------------------------------
  # Settings for time controlled screen toning
  #-----------------------------------------------------------------------
  TONE_SWITCH_ID = 40
  # True will enable screen toning to be used by the script.
  USE_TONE = true
  # Sets the duration of tone changes (in frames)
  FADE_LENGTH = 120
  # Defines tones to be used in the corresponding time periods defined above.
  # RED, GREEN, BLUE, GREY
  C1 = Tone.new(-187, -119, -17, 68)
  C2 = Tone.new( 17, -51, -102, 0)
  C3 = Tone.new( 0, 0, 0, 0)
  C4 = Tone.new( -68, -136, -34, 0)
  C5 = Tone.new(-187, -119, -17, 68)
  # Defines anti-tones
  A1 = Tone.new( 187, 119, 17, -68)
  A2 = Tone.new( -17, 51, 102, 0)
  A3 = Tone.new( 0, 0, 0, 0)
  A4 = Tone.new( 68, 136, 34, 0)
  A5 = Tone.new( 187, 119, 17, -68)
end

  #==============================================================================
  # Core Time System Engine
  #==============================================================================
class Kylock_Time_System
  # sets instance variables
  def initialize
    $kts_map_data = load_data("Data/MapInfos.rvdata")
    @event_offset = (KTS::START_HOUR * 3600) + (KTS::START_DAY * 86400)
    @kts_stop = false
    $kts_event_tone = false
    $kts_battle_tone = true
    $kts_anti_tone = Tone.new(0,0,0,0)
  end

  # Computes current time and updates variables if used
  def update
    if !@kts_stop
      @total_seconds = (Graphics.frame_count * KTS::SPEED / 60) + @event_offset
      @seconds = (@total_seconds) % 60
      @minutes = (@total_seconds / 60) % 60
      @hours = (@total_seconds / 3600) % 24
      @days = (@total_seconds / 86400)
      update_tint
      if KTS::DATABASE_OUTPUT
        $game_variables[KTS::TIME] = getTime
      end
    end
  end

  def update_variables
    $game_variables[KTS::SECONDS] = @seconds
    $game_variables[KTS::MINUTES] = @minutes
    $game_variables[KTS::HOURS] = @hours
    $game_variables[KTS::DAYS] = @days
    $game_variables[KTS::DAYNAME] = getDayName
  end

  def update_switches
    if @period == 1 || @period == 5
      $game_switches[KTS::NIGHT] = true
    else
      $game_switches[KTS::NIGHT] = false
    end
    if @period == 2
      $game_switches[KTS::DAWN] = true
    else
      $game_switches[KTS::DAWN] = false
    end
    if @period == 3
      $game_switches[KTS::DAY] = true
    else
      $game_switches[KTS::DAY] = false
    end
    if @period == 4
      $game_switches[KTS::SUNSET] = true
    else
      $game_switches[KTS::SUNSET] = false
    end
  end

  def getTime
    if KTS::AMPM
    # Formats a 12-Hour Clock
      if @hours > 12
        hours1 = @hours - 12
          if hours1 > 9
            time = sprintf("%02d:%02d" + " PM", hours1, @minutes, @seconds)
          else
            time = sprintf("%01d:%02d" + " PM", hours1, @minutes, @seconds)
          end
      else
        if @hours > 9
            time = sprintf("%02d:%02d" + " AM", @hours, @minutes, @seconds)
        else
            time = sprintf("%01d:%02d" + " AM", @hours, @minutes, @seconds)
        end
      end
      #-------------------------------------------------------------------------------
      # 12-Format Fix by the unsung bard
      #-------------------------------------------------------------------------------
      # if @hours == 12
      # time = sprintf("%01d:%02d:%02d" + " PM", @hours, @minutes, @seconds)
      # end
      # if @hours == 0
      # time = sprintf("%02d:%02d:%02d" + " AM", "12", @minutes, @seconds)
      # end
      #-------------------------------------------------------------------------------
      return time
    else
      # Formats a 24-Hour Clock
      time = sprintf("%02d:%02d:%02d", @hours, @minutes, @seconds)
      return time
    end
  end
  #-----------------------------------------------------------------------
  # Script Command Functions
  #-----------------------------------------------------------------------
  def stop
    @time_stopped = @total_seconds
    @kts_stop = true
  end
 
  def go
    total_seconds = (Graphics.frame_count * KTS::SPEED / 60) + @event_offset
    @event_offset -= (total_seconds - @time_stopped)
    @kts_stop = false
  end
 
  def sec(sec = 0)
    @event_offset += sec
  end
 
  def min(min = 0)
    @event_offset += min * 60
  end
 
  def hours(hours = 0)
    @event_offset += hours * 3600
  end
 
  def days(days = 0)
  @event_offset += days * 86400
  end
 
  def jump_to_hour(jhour = 0)
    while @hours != jhour
      @event_offset += 1
      $kts.update
    end
  end
  #-----------------------------------------------------------------------
  # Script Support/Misc Functions
  #-----------------------------------------------------------------------
  def getDayName
    weekday = (@days % KTS::DAY_NAMES.length)
    return KTS::DAY_NAMES[weekday]
  end

  #-----------------------------------------------------------------------
  # Screen Tone Functions
  #-----------------------------------------------------------------------
  def update_tint(duration = KTS::FADE_LENGTH)
    return if $BTEST
    unless $game_switches[KTS::TONE_SWITCH_ID]
      if KTS::USE_TONE && !$kts_event_tone && $kts_map_data[$game_map.map_id].outside_tint?
        if @hours >= KTS::T1[0] and @hours <= KTS::T1[1]
          @period = 1
          screen.start_tone_change(KTS::C1,duration)
          $kts_anti_tone = KTS::A1
        elsif @hours >= KTS::T2[0] and @hours <= KTS::T2[1]
          @period = 2
          screen.start_tone_change(KTS::C2,duration)
          $kts_anti_tone = KTS::A2
        elsif @hours >= KTS::T3[0] and @hours <= KTS::T3[1]
          @period = 3
          screen.start_tone_change(KTS::C3,duration)
          $kts_anti_tone = KTS::A3
        elsif @hours >= KTS::T4[0] and @hours <= KTS::T4[1]
          @period = 4
          screen.start_tone_change(KTS::C4,duration)
          $kts_anti_tone = KTS::A4
        elsif @hours >= KTS::T5[0] and @hours <= KTS::T5[1]
          @period = 5
          screen.start_tone_change(KTS::C5,duration)
          $kts_anti_tone = KTS::A5
        end
      else
        # no tone if indoors
        if !$kts_map_data[$game_map.map_id].outside_tint?
          screen.start_tone_change(Tone.new(0,0,0,0),duration)
        end
      end
    end
  end
     
  def screen
    if $game_temp.in_battle
      return $game_troop.screen
    else
      return $game_map.screen
    end
  end
end

class Spriteset_Map
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Object Initialization
  #--------------------------------------------------------------------------
  alias kts_initialize initialize
  def initialize
    $kts.update_switches if !@kts_stop && KTS::DATABASE_OUTPUT
    $kts.update_variables if !@kts_stop && KTS::DATABASE_OUTPUT
    kts_initialize
  end
end

#==============================================================================
# Instantly updates screen tone when a new map is loaded.
#==============================================================================
class Game_Map
  alias kts_setup setup
  def setup(map_id)
    kts_setup(map_id)
    $kts_event_tone = false
    $kts.update
    $kts.update_tint(0)
  end
end

#==============================================================================
# Instantly updates screen tone when a battle starts.
#==============================================================================
class Spriteset_Battle
  alias kts_create_battleback create_battleback
  def create_battleback
    $kts.update_tint(0)
    kts_create_battleback
  end
end

#==============================================================================
# Temporarily disables auto-toning if an event tints the screen.
#==============================================================================
class Game_Interpreter
  alias kts_Interpreter_command_223 command_223
  def command_223
    $kts_event_tone = true
    kts_Interpreter_command_223
  end
end

#==============================================================================
# Integrates the Time System into the Game System.
#==============================================================================
class Game_System
  # inits a KTS object
  alias kts_initialize initialize
  def initialize
    $kts=Kylock_Time_System.new
    kts_initialize
  end
  # Updates kts every game frame
  alias kts_update update
  def update
    $kts.update
    kts_update
  end
end

#==============================================================================
# Scans Map Names for Toning
#==============================================================================
class RPG::MapInfo
  def name # Definition prevents location scripts from reading anything within
    eturn @name.gsub(/\[.*\]/) {""} # brackets, including the brackets
  end
 
  def original_name
    return @name
  end
 
  def outside_tint?
    return @name.scan(/\[KTS\]/).size > 0
    # old regexp: return @name.scan(/[\KTS]/).size > 0
  end
end


#==============================================================================
# Sets up the time window for the menu.
#==============================================================================
class Window_KTS < Window_Base
  def initialize(x, y)
    super(x, y, 210, WLH + 52)
    refresh
  end
 
  def refresh
    self.contents.clear
    # Change "49" or "120" higher or lower to move the words horizontally
    # Change "32" higher or lower to move the words vertically
        self.contents.clear
    self.contents.font.color = Color.new(173, 255, 47, 255)
    self.contents.draw_text(4, 15, 75, 32, $kts.getDayName , 2)
    self.contents.draw_text(4, 15, 165, 32, $kts.getTime, 2)
    self.contents.draw_text(152, -8, 75, 32, $game_variables[10])
  end
 
  def update
    super
    $kts.update
    self.contents.clear
    self.contents.font.color = Color.new(173, 255, 47, 255)
    self.contents.draw_text(4, 15, 75, 32,$kts.getDayName , 2)
    self.contents.draw_text(4, 15, 165, 32, $kts.getTime, 2)
    self.contents.draw_text(152, -8, 75, 32, $game_variables[10])
  end
end
#==============================================================================
# Adds the time window to the menu.
#==============================================================================
class Scene_Map < Scene_Base
  alias kts_start start
  def start
    kts_start
    @kts_window = Window_KTS.new(329,339)
    @kts_window.opacity = 0
  end
 
  alias kts_terminate terminate
  def terminate
    kts_terminate
    @kts_window.dispose
  end

  alias kts_update update
  def update
    kts_update
if $game_map.map_id != 14 and $game_map.map_id != 5 #map id clear
      @kts_window.update
    else
      @kts_window.contents.clear
    end
  end
end
#==============================================================================
# Saves and Loads game time to/from save game file.
#==============================================================================
class Scene_File
  alias kts_write_save_data write_save_data
  def write_save_data(file)
    kts_write_save_data(file)
    Marshal.dump($kts, file)
  end
 
  alias kts_read_save_data read_save_data
  def read_save_data(file)
    kts_read_save_data(file)
    $kts = Marshal.load(file)
  end
end

Kết quả đây đúng ko ? ok rồi nhưng nhin dzầy nó xấu quá các cậu nhỉ thử dùng tấm graphic của tớ xem !

down tấm ảnh này về vất vào folder “pictures”


Bây giờ tạo 1 common event với nội dung như thế này

Common event này có tác dụng show cái bức ảnh clock các bạn vừa down về đó ra ngoài map khi switch 3 được bật


Việc rất đơn giản bây giờ chúng ta chỉ cần làm cho switch 3 được bật
làm thế nào à ? đây chỉnh autorun rồi xóa đi


Kết quả tuyệt ko ? thấy cái số 0 kết chữ spring ko ? đó là số ngày , cái đó tôi thêm vào script gốc để phù hợp với thể loại game HM (thật ra thì tôi cũng thêm và chỉnh khá nhiều thứ vào script gốc rồi !)

Các bạn muốn tăng số ngày chỉ cần thay đổi số “variable no.10” ok chứ ?

Chưa xog, các bạn tưởng hệ thống thời gian trong HM nó đơn giản là tạo 1 cái clock bên ngoài map sao ? Ko phải đâu , script này có 1 hệ thống mà riêng riêng game HM rất cần đó là “thời gian có thể kích hoạt event”

Nói đơn giản 1 cái shop chỉ được vào từ 9h sáng tới 2h trưa thôi , bây giờ phải làm thế nào?
Yên tâm đã có tôi rồi :

Ta tạo 1 common event với nội dung thế này

Common event này có tác dụng kích hoạt swicth no.10 khi variable 104 của chúng ta lớn hơn hoặc = 8 và nhỏ hơn 15 , (tôi có bảo các bạn để ý line 59 > 64 trong script thời gian nhỉ, và variable “giờ” của chúng ta là no.104 đấy )

Nhìn hơi khó hiểu nhỉ, tự nhiên event kích hoạt từ 9h > 14h mà trong event này lại có số 15 và số 8 để tôi giải thích 1 chút từ 9h > 14 h có nghĩa là dưới 9h cái cửa đó ko vào đc nên có dấu < =8 số 15 cũng tương tự

Các bạn hỏi sao ko để thẵng là 9 > 14 lun á , khổ lắm các bạn ạ , để như thế nó ko hoạt động mới chết ấy chứ, tôi cũng chả hỉu nổi cái scrit này nó lạ đời kinh khủng )
để common event này hoạt động ta phải kích hoạt switch 9 trước

Để hiểu rõ tác dụng của commont event này ta thử nhé
Tạo 1 ngôi nhà và tao 1 event cửa gồm 2 page với nội dung lần lượt là thế này
thế là xog phần thời gian
Demo cho phần này
[You must be registered and logged in to see this link.]

Hệ Thống TV

Hệ thống TV thì trong HM có bao nhiêu kênh ấy nhỉ ?
thôi bao nhiêu kênh thì kệ nó đi nhưng quan trọng là 2 kênh
_Thời Tiết
_Tin tức

Đúng ko nào ? kênh thời tiết là kênh dự báo mà ngày mai sẽ mưa hay nắng
Còn kênh tin tức là kênh cho ta biết trong tháng này sẽ có những lễ hội nào

chúng ta bắt đầu nào

tôi vẽ 2 map
map đầu tiên là map bên ngoài sẽ diễn tả thời tiết ngoài trời !
tôi tạo 1 event thế này

2 cái lệnh đầu chắc các bạn đã biết , tới lệnh thứ 3 thì đó có nghĩa là "nếu switch 12 = On thì ở map này sẽ có xuất hiện mưa"
tạm thời là vậy qua map tiếp theo

map trong nhà
trong map này tôi có 3 event
1 event với nội dung thế này

trong đây "kts.stop" tức là lệnh cho script thời gian ngừng hoạt động trong map này

1 cái giường để check thử thời tiết ,vì đây là dự báo mà, mai mới có mưa tức là tôi phải đi ngủ rồi cái dự báo mới ứng nghiệm

cái giường tôi sẽ nói sau

1 event TV


nội dung event là thế này
đây là 1 event gồm 3 page
page 1

tôi giải thích từng dòng nhé đầu tiên khi nhấp vào nó sẽ hiện picture "TV_Bat" sau đó cho bạn 2 chọn lựa 1 là chọn kênh "dự báo thời tiết" 2 là chọn kênh tin tức mà ở đây tôi đặt tên là "Trên từng kinh tuyến"

nếu bạn chọn kênh "dự báo thời tiết"
ở đây sẽ set random variable no.16 = 1 hoặc 2
nếu là 1 thì mai sẽ mưa còn nếu là 2 thì mai sẽ nắng lời thoại và hình show sẽ khác nhau , hết

kênh tin tức thì đơn giản quá chúng ta chỉ cần liệt kê trong mùa này có những lễ hội gì, thế thôi !

nhưng tại sao lại cần đến 3 page , uhm tại vì nếu chỉ page 1 thì mỗi lần bật thì TV lại hiện 1 dự báo thời tiết khác nhau, thế thì hơi xàm , nên cần đến 3 page

page thứ 2

được kích hoạt khi ngày mai trời nắng tức là variable no.16 = 1
với nội dung thế này
tức là mai 100% là năng rồi bật cỡ nào cũng nắng thôi

page 3

tương tự được kích hoạt nếu ngày mai trời mưa tức là variable no.16 = 2

bây giờ qua cái event giường nào ở event này về sau sẻ khá phức tạp vì nối các event lại với nhau rất nhiều nhưng hiện giờ thì chỉ cần cái thời tiết thôi

nên nội dung là thế này

bắt đầu từ dòng $kts.go nhé , vì trong nhá ban đầu đã đặt 1 event là $kts.stop để thời gian ko chạy nữa rồi nếu ko thêm lệnh $kts.go thì sẽ bị đứng màn hình khi chạy event đấy
variable 10 + 1 là để ngày qua 1 số (0 >1)
bây h tới phần nếu thì này
nếu variable 16 = 2 tức là xem dự báo thời tiết mà có mưa ấy thì switch 12 ON , tức là switch mưa sẽ ON event mưa bên ngoài map kia sẽ hoạt động

test đi các chàng trai
Demo cho phần này
[You must be registered and logged in to see this link.]

Bây h là 3h sáng , tôi lại viết hướng dẫn làm hệ thống tiếp theo cho project này đó là hệ thống tình cảm , ở đây là với các cô gái
để làm được điều này cần có 1 ic của character lúc cầm quà và 1 pic lúc character ko cầm quà ở đây tôi dùng 2 ảnh nàyHệ Thống Tình Cảm

nói tới tình cảm trong HM thì chúng ta phải nói tới việc tặng quà làm tăng chỉ số tình cảm của cô gái lên , sau đó là tới các event ở các map tùy theo mức độ tình cảm của các cô gái đó
bây h tôi có 2 map như bài Tut thứ 2
map 1
là trong 1 ngôi nhà có 1 cái giường, vâng trong HM bất cứ sự kiện nào cũng liên quan đến cái giường, xin chú ý dùm
cái giường có nhiệm vụ gì trong hệ thống này tôi sẽ nói sau :

và 1 cái rương , cái rương này là để lấy 2 món quà cho cô gái ở map thứ 2

map thứ 2

1 cô gái tróng trong map này
thế này ,đầu tiên tạo 1 event cô gái (các bạn có thể thêm hệ thống thời gian bào cho cô gái ở event này nhưng tôi thì ko nhắc lại nữavì tut này chủ yếu là tình cảm thôi)

Tôi có 5 page cho event này như sau

page đầu tiên , khi cô chả có tình cảm j` với cậu cả
để làm được điều này tôi cần 1 chỉ số variable cho nv này khi variable nv này = 0 thì mặt lạnh như băngpage thứ 2
cũng như page 1 bây h cô bắt đầu có cảm tình với cậupage 3
như page 2 có điều tình cảm đã ra hoa kết trái
page thứ 4
bắt đầu là page cậu cầm quà ở đây cần có switch "cầm quà" được bật rồi mới thực hiện lệnh trong event này

Nhưng cầm quà thì trong HM có nhiều loại, nông sản , rác , vâng vâng .... ở Tut này tôi chỉ làm đơn giản 2 loại đó là quà tặng đc , và rác

Bắt đầu thực hiện face này thì ta cần có item
tạo 1 item thứ 1 là "item tặng đc" nội dung như sau

chú ý những gì tôi khoanh tròn trong ảnh

item này khi sử dụng sẽ dẫn đến 1 common event vậy bây giờ ta sẽ tạo 1 common event nội dung như sau :

tức là sau khi sử dụng item này thì switch cầm quà sẽ được bật , switch cầm cà rốt-item tặng đc sẽ được bật và switch item rác sẽ off

item thứ 2 làm tương tự nhớ làm common event

tới page 5 của event cô gái , đâu có vụ 1 ngày tặng 2-3 lần nhỉ , để giới hạn tình cảm làm game chơi lâu hơn tôi chỉ cho 1 ngày tặng đc 1 lần thế là tôi tạo thêm 1 switch


xog bây giờ quay lại map 1 có cái giường, qua ngày mới thì tiế tục tặng quà đc đúng ko , vậy thì event nội dung cái giường sẽ là thế này chỉ cần thêm cái dòng này
Cười Mỗi ngày thức dậy là một ngày mới Cười
Xem lý lịch thành viên http://taotrochoi.forumvi.com

2Hay Hỏi cách viết code cho event on Mon Oct 25, 2010 12:32 pm

Bạn dạy cách làm code cho event đi, mình xem cái bạn hướng dẫn ở trên nhưng ấn vào event thì nó hiện ra đống lựa chọn

Xem lý lịch thành viên
tinclub đã viết:Bạn dạy cách làm code cho event đi, mình xem cái bạn hướng dẫn ở trên nhưng ấn vào event thì nó hiện ra đống lựa chọn

Thế này nhé!
1. Click đúp vào một ô trống bất kì
2. click đúp vào ô màu tráng bên phải
3. Hiện ra một đống bảng Very Happy
4. Nên tải bản Việt Hóa về cho dễ xài
5. Chúc vui vẻ!Cười Mỗi ngày thức dậy là một ngày mới Cười
Xem lý lịch thành viên http://taotrochoi.forumvi.com

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com